Gửi Email

Gửi Email. Tất cả các thông tin được đánh dấu * là bắt buộc.

CĐCS Công ty TNHH Aeon Việt Nam

Thông tin khác:

 

Đại diện cho tập thể người lao động Công ty TNHH Aeon Việt Nam xây dựng, thương lượng, ký kết và giám sát việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể; phối hợp với người sử dụng lao động hoặc đại diện người sử dụng lao động thực hiện quy chế dân chủ, mở hội nghị người lao động, xây dựng và ký kết quy chế phối hợp hoạt động; hướng dẫn người lao động giao kết hợp đồng lao động.

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật có liên quan đến quyền, nghĩa vụ người lao động và Công đoàn; tham gia các hội đồng của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và điều lệ doanh nghiệp; xây dựng các nội quy, quy chế có liên quan đến quyền, lợi ích của người lao động.

Liên hệ

Địa chỉ:
30 Bờ bao Tân Thắng, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú
Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại:
864-770-1299